Univerza za nepodredljive vede

Poziv na transnacionalno srečanje v Tuniziji

Poziv na transnacionalno srečanje v Tuniziji (slovenski)

Četrtek, 19. maj 2011

Mi, evropski in severnoafriški študentje, prekerni delavci, nezaposleni in aktivisti smo se srečali v Tunisu, da bi delili znanje in začeli s procesom skupnih bojev. Boji, ki so se v zadnjih mesecih razširili po Severni Afriki, nagovarjajo ves svet, saj je ukradena prihodnost novih generacij v samem središču teh konfliktov. Prve vrste bojev je sestavljala prav ta nova generacija, ki je vedno prva v borbah, in zadnja, ki se ji prisluhne. V kontekstu globalne ekonomske krize najdemo mnoge vzporednice med boji v Evropi in padci režimov v Severni Afriki.

Trenutni boji zahtevajo radikalno spremembo sistema, ki temelji na posplošenem izkoriščanju elitističnih, parazitskih vlad. Upiramo se trenutni bedi, da bi skozi proces osvoboditve in reapropriacije kolektivnega bogastva zgradili nove družbene odnose. Ti boji ustvarjajo skupne prostore, ki jih oblast poskuša ves čas fragmentirati in zatirati.

Zato pozivamo k transnacionalnemu aktivističnemu srečanju, na katerem bomo delili naše izkušnje bojev in ustvarili skupne strategije in kampanje. Ne želimo prirediti ’medijskega’ dogodka, želimo graditi transnacionalno mrežo, ki se bo sposobna soočiti s trenutnimi boji in velikimi družbenimi spremembami.

Želimo, da bi bilo to srečanje laboratorij refleksije in skupnega dela, osnovan na naslednjih temeljnih vprašanjih: migracije in prost pretok ljudi in znanj, prekernost, vprašanje (javnega) dolga in storitev, brezplačna in dostopna izobrazba za vse, konstrukcija avtonomnih medijev in mrež, reapropriacija urbanih prostorov, mehanizmi in oblike družbene mobilnosti ter eksperimentiranje z novimi oblikami organizacije in skupnim intelektom.

Predlagamo tridnevno srečanje v Tuniziji septembra 2011 in pozivamo, da se nam pridružijo vsi kolektivi, skupine, posamezniki in aktivisti, ki želijo ustvarjati transnacionalno mrežo bojev.

Poziv na transnacionalni skup u Tunisu (bosanski, srbski, hrvatski, crnogorski)

Utorak, 19. maj/svibanj 2011

Mi, studenti, prekarni radnici, nezaposleni i aktivisti Evrope i Sjeverne Afrike sastajemo se u Tunisu da podijelimo naše znanje i otpočnemo proces zajedničkih borbi. Borbe koje su se proširile kroz Sjevernu Afriku u zadnjih nekoliko mjeseci obraćaju se cijelom svijetu, zato što je nepostojanje budućnosti za nove generacije bilo u središtu ovih sukoba. Prve linije u ovim borbama držane su od strane novih generacija, koje su uvijek prve u borbi, a zadnje da budu saslušane. U kontekstu globalne ekonomske krize, mnogo je paralela zašto se mi borimo u Evropi i zašto su Ben Ali i Moubarak bili svrgnuti.

Ove borbe zahtijevaju radikalnu promjenu sistema baziranog na generalnoj eksploataciji parazitskih vlada, elita, naspram potreba mnogih. Mi se dižemo protiv beznađa sadašnjice i dižemo se da izgradimo nove društvene odnose koji su ustanovljeni ili proizvedeni procesima oslobođenja i reproprijacije našeg zajedničkog bogatstva. Ove borbe stvaraju zajednički prostor kojeg vlast konstantno pokušava da fragmentira i potlačuje.

Zbog ovoga mi pozivamo na transnacionalni skup aktivista, da podijelimo naše napore i da kreiramo zajedničke strategije i kampanje. Ne želimo imati „medijski“ događaj, već želimo da kreiramo transnacionalnu mrežu sposobnu da se suoči sa ovim vremenima borbe i velikih socijalnih transformacija.

Željeli bismo da ovaj skup bude reflektijski labaratorij i zajednički rad oko sljedećih fundamentalnih pitanja: migracije, i slobodno kretanje ljudi i znanja, prekarnosti (ovisnost o interesima i volji drugih), pitanja dugovanja i društvenih usluga, besplatno i dostupno obrazovanje za sve, kreiranja autonomnih medija i mreža, reproprijacije urbanih prostora, mehanizmi i forme društvene mobilizacije i eksperimentiranje s novim formama organizovanja i kolektivne inteligencije.

Predlažemo trodnevni sastanak u Tunisu u septembru/rujnu, i pozivamo sve kolektive, grupe, pojedince/pojedinke i aktiviste koji su obuhvaćeni ovim pozivom i one koji žele da konstruktuju transnacionalnu borbenu mrežu.

Front de Libération populaire de la Tunisie Knowledge Liberation Front Network Welcome to Europe and other activists of NoBorder Soliplenumk Revolte (Gottingen)

Call for a Transnational Meeting in Tunisia (english)

Thursday, May 19, 2011

We, students, precarious workers, unemployed, and activists of Europe and North Africa met in Tunis to share our knowledge and begin a process of common struggles. The struggles that have swept across North Africa over the last few months spoke to the entire globe because the absence of a future for the new generations was at the center of these conflicts. The front lines in these struggles were held by the new generation who is always the first to fight and the last to be listened to. In the context of the global economic crisis, there are many parallels in the reasons why we are fighting in Europe and why Ben Ali and Moubarak were toppled.

These struggles are demanding a radical change of a system based on generalized exploitation by parasitic governments of elites over the needs of the many. We are revolting against the misery of the present and to build new social relationships that are produced by processes of liberation and the reappropriation of our collective wealth. These struggles create common spaces that power constantly tries to fragment and repress.

This is why we are calling for a transnational Meeting of activists to share our struggles and to construct common strategies and campaigns. We don’t want to have a “media” event, but to construct a transnational network able to face these times of struggle and great social transformation.

We would like this Meeting to be a laboratory of reflection and common work around the following fundamental questions: migration and the free circulation of people and knowledges, precariousness, the question of debt and social services, free and accessible education for all, the construction of autonomous media and networks, the reappropriation of urban spaces, the mechanisms and the forms of social mobilization and the experimentation of new forms of organization and collective intelligence.

We propose a 3-day Meeting in Tunisia in September 2011, and invite all collectives, groups, individuals and activists who adhere to this call and who wish to construct a transnational network of struggle.

Front de Libération populaire de la Tunisie

Knowledge Liberation Front

Network Welcome to Europe and other activists of NoBorder

Soliplenumk Revolte (Gottingen)

http://www.edu-factory.org/wp/call-for-a-transnational-meeting-in-tunisia/

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj