Socialni center Rog

Srečanje evropskih socialnih centrov/European social centers meeting/Encuentro europeo de centros sociales

PROGRAM SREČANJA EVROPSKIH SOCIALNIH CENTROV Socialni center Rog, Ljubljana 20. do 22. junij

Petek (20. junij)

Konferenca (predvidoma na FDV):

EVROPA, VLADLJIVOST, KONFLIKT IN PRODUKCIJA SKUPNEGA; SOCIANI CENTRI KOT NOVA GENERACIJA INSTITUCIJ GIBANJA

11h Boj v mestu 12h Metropola in tako imenovana kriza politike 15h Omrežene institucije v produktivnih transformacijah Evrope

Iztočnice za razprave bodo podali člani socialnih centrov Glej: http://transform.eipcp.net/transversal/0508

20h Večerja v Socialnem centru Rog

21h Predstavitev srečanja in odprta razprava:

* Kratka predstavitev sodelujočih socialnih centrov

* Predstavitev Socialnega centra Rog

* Predstavitev procesa mreženja socalnih centrov

Sobota (21. junij)

10h Razprava o delovanju socialnih centrov v okviru okroglih miz (kraj: Socialni center Rog)

Teme razprave so:

* Nove oblike sindikalizma

* Kulturna produkcija v SC

* Koncept novega javnega prostora, ki ga razvijajo SC – SC kot prostor skupnega in prostor proizvodnje pravic

* Migrantski boji in državljanske prakse

* Odprte univerze

15h Razprava o skupni politični izjavi, ki bo podala prvi okvir evropske mreže ali federacije socialnih centrov. Podlaga za diskusijo so besedila iz Transform (http://transform.eipcp.net/transversal/0508) in pripravljen osnutek skupne izjave.

Razprava o orodjih komunikacije in izmenjave med SC (praktična orodja, ki bodo omogočila komunikacijo in izmenjavo aktivistov, izobraževanja, kulturnega programa...)

21h Večerja in zabava

Nedelja (20. junija)

Skupno kosilo v Socialnem centru Rog

PROGRAM OF EUROPEAN SOCIAL CENTERS MEETING Social center Rog, Ljubljana 20th - 22nd June

Friday (20th of June) Conference (planned on Faculty of Social Sciences):

EUROPE, GOVERNANCE, CONFLICT AND PRODUCTION OF THE COMMON: SOCIAL CENTERS AS NEW GENERATION OF MOVEMENT INSTITUTIONS

11h. Struggle in the City 12h The metropolis and the so-called crisis of politics 15h. Networked institutions in the productive transformations of Europe

Presentations and discussions introduced by members of different social centers. See: http://transform.eipcp.net/transversal/0508

20h Dinner at SC Rog

21h Presentation of the meeting and Open Discussion

* Short presentation of each social center.

* Presentation of SC Rog

* Presentations of the process of networking social centers

Saturday (21st of June)

10h Discussion organized in round tables about activities in SC (In Social center Rog)

Topics are:

* new forms of unionism

* cultural production in SC

* concept of new public space developed in SC; SC as space of common and space of production of rights

* migration struggles and practices of citizenship

* open universities

Content of discussions comes from prepared materials and from presentations of experiences of singular SC

15h Discussion about common political statement that is going to give first frame for European network or federation of Social Centers. Content of discussion is built upon issue of Transform and prepared draft of common statement.

Discussion about tools of communication and exchange among SC (practical tools that will enable communication and exchange of activists, formation, cultural program...)

21h Dinner and Party

Sunday (20th of June)

Common lunch at SC Rog

PROGRAMA DEL ENCUENTRO EUROPEO DE CENTROS SOCIALES Centro social Rog, Ljubljana 20-21-22 Junio 2008

Viernes 20 Junio

Conferencia Europa, governance, conflicto y producción del común: los centros sociales como nueva generación de instituciones de movimiento (Universidad de Ljubljana)

11h. La lucha en la ciudad. 12h. La metrópolis y la llamada crisis de la política. 15h. Instituciones en red en las transformaciones productivas de Europa. 16h. Centros sociales: monstruos y máquinas políticas para una nueva generación de instituciones de movimiento.

Presentaciones y discusiones a cargo de miembros de los diferentes centros sociales. Podéis encontrar más info en: http://transform.eipcp.net/transversal/0508

20h Cena en el CS Rog

21h Presentación del Encuentro y debate

Presentaciones cortas de cada centro socialPresentación del CS Rog. Introducción acerca del proceso de creación de la red de centros sociales.

* Presentaciones cortas de cada centro social;

* Presentación del CS Rog;

* Introducción acerca del proceso de creación de la red de centros sociales.

Sábado 21 Junio

10h. Discusión en mesas redondas para poner en común las actividades que desarrolla cada centro social:

* Nuevas formas de sindicalismo;

* Producción cultural en los centros sociales;

* El concepto de nuevo espacio publico desarrollado en los CS; los CS como espacios del común y de producción de derechos;

* Luchas migrantes y prácticas de ciudadanía;

* Universidades abiertas.

El contenido de la discusión puede girar entorno a algunas de las hipótesis que se detallan en el artículo de Transform (http://transform.eipcp.net/transversal/0508/carmonaetal/es) y a partir de un borrador de dicha declaración pública.

Domingo 20 Junio

Comida en el CS Rog

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj