IWW - Nevidni delavci sveta

PETICIJA: Sedmi dan odločnega delavskega boja v Luki Koper pozivamo organizacije in posameznike ter posameznice iz civilne družbe k odločni solidarnosti

(PETITION: On the 7th day of the determined workers struggle in Luka Koper (Port of Koper) we appeal to all organizations and individuals from civil society to express solidarity! - english version bellow)

Stavka Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti in protestna prekinitev dela delavcev zaposlenih pri IPS v Luki Koper poteka sedmi dan. Dovolj časa, da ni več mogoče spregledati prelomnosti luške delavske akcije in njenih posledic za delavsko gibanje. Stavka in protestna prekinitev dela sta dosegli prelomno točko in ta epizoda industrijskega konflikta lahko pomeni nov zalet delavskemu gibanju, ki išče odgovor na vprašanje, kako obrniti trend umikanja in izgubljanja delavskih ter socialnih pravic. Zato se obračamo na civilno družbene organizacije in posameznike ter posameznice s pozivom, da izrazijo solidarnost z vsemi stavkajočimi, tako z delavci, ki so zaposleni pri Luki Koper kot z delavci, ki so zaposleni pri podizvajalcih.

Uprava Luke Koper ni preklicala grožnje z odpustitvijo 23 članov stavkovnega odbora, prav tako ni prekinila postopkov za prekinitev njihovih delovnih razmerij. Uprava se tudi ni odrekla poskusom kriminalizacije stavke Sindikata žerjavistov. To je napad na svobodo sindikalnega organiziranja. Delavci, ki so zaposleni pri izvajalcih pristaniških storitev in so zaradi izjemno slabega položaja in sistematičnega kršenja delavskih pravic protestno prekinili delo in že sedmi dan protestirajo pred vhodom v Luko Koper, so še vedno podvrženi grožnjam svojih delodajalcev, nekatere pa so celo odpustili. Legitimnost tega protesta je nesporna, grožnje in sankcije proti delavcem, ki so udeleženi v protestu, pa so prav tako napad na svobodo delavskega organiziranja.

V Luki Koper potekata dva boja, boj žerjavistov, ki so zaposleni pri Luki Koper in boj najemnih delavcev, ki so zaposleni pri zunanjih izvajalcih pristaniških storitev. In vendar je to skupni delavski boj in usoda enega je neločljivo povezana z usodo drugega. Kot so delavci medsebojno povezani in odvisni drug od drugega v proizvodnem procesu v pristanišču, kot so pravice zaposlenih pri Luki odvisne od pravic delavcev, zaposlenih pri IPS in obratno, je uspeh boja „garantiranih“ delavcev odvisen od uspeha boja prekernih delavcev in obratno. Varnost, ki je najbolj izpostavljeno vprašanje v industrijskem konfliktu v Luki Koper, je izraz te vzajemnosti in povezanosti. Zaradi neoliberalnega upravljanja, ki prenaša stroške fleksibilnosti na pleča delavcev, kuje profite z nenehnim zmanjševanjem stroškov dela in v tekmi proti dnu segmentira trg dela ter poglablja neenakosti, je postala Luka Koper nevarna vsakemu delavcu.

Tako žerjavisti kot delavci pri IPS zahtevajo varno delovno okolje in zato enako plačilo za enako delo, enake pravice za vse delavce in konec vse bolj pogubnih delitev in segmentacije. V delavskem organiziranju in vsakdanjih medsebojnih stikih so zgradili solidarnost, ki presega ločnice, ki zamejujejo hierarhične segmente trga dela. Zato je izkušnja delavskega boja v Luki Koper neprecenljiva in celo zgodovinska. Z njo je delavsko gibanje dobilo model delovanja, ki se lahko učinkovito zoperstavi eroziji delavskih pravic. Žerjavisti in delavci IPS rabijo čim več solidarnosti. Izrazimo jo, saj gre za naše skupno upanje.

IWW (Nevidni delavci sveta)

Socialni center Rog

(Izjavo solidarnosti lahko podpišete spodaj. Ne pozabite potrditi podpisa na mailu, ki ste ga vnesli.)

PETITION: On the 7th day of the determined workers struggle in Luka Koper (Port of Koper) we appeal to all organizations and individuals from civil society to express solidarity!

The strike of the Union of Crane Operators and the protest of subcontracting workers of Luka Koper, which also stopped with all labor activity, is turning into its seventh day. Long enough to claim that it is no longer possible to ignore the groundbreaking dimension of the port labor action and its consequences for the whole labor movement. The strike and the protest suspension of work have reached a turning point and this episode of industrial conflict can present a new momentum for the workers movement, that is in search for the possibilities to overturn the trend of retreat and loss of workers and social rights. For this reason we turn to all civil society organizations and individuals with a call for solidarity with all the workers on strike, with those, employed directly by Luka Koper as well as with workers, hired through the port’s subcontractors.

The management of the port still threatens with the dismissal of all of the 23 members of the strike committee and continues with the procedures for the suspension of their work contracts. It is tireless in its attempts to criminalize the strike of the Union of Crane Operators. This is an attack on the freedom of union organizing. Workers, employed by port subcontractors, have suspended their work in a protest against their extreme exploitation and systematic denial of their rights. They insist in front of the entrance into the port for the seventh day (and night) in a row. They are continuously threatened by their employers, some of them were even sacked. Legitimacy of this protest is beyond any doubt. The threats and sanctions against these workers in protest are also an attack on the freedom of labor organizing.

There are two struggles in port of Koper, the struggle of crane operators, employed by Luka Koper and the struggle of subcontracting workers, employed by external providers of port services. And yet, this is a common labor struggle and the destiny of one is inseparable from the destiny of the other. In this mutuality, when workers depend on each other in the production process of the port, when the rights of the workers, employed by the port, depend from the rights of the subcontracting workers and vice versa, the success of the "guaranteed" workers depends on the success of the precarious workers and vice versa. Safety, the most exposed topic in the industrial conflict in the port of Koper, is a reflection of this mutuality and interdependency. Neoliberal management that transfers the costs of flexibility on the backs of the workers, forges profit with constant reduction of the cost of labor and in accordance with the "race to the bottom" principle segments the labor market and deepens inequalities, has become a menace to all the workers.

Crane operators and subcontracting workers demand a safe working environment, equal pay for equivalent work, equal rights for all workers and the end of fatal divisions and segmentations. Through labor organizing and constant communication they have constructed a solidarity beyond divisions that mark hierarchical segments of the labor market. And that is why this experience of labor struggle in Luka Koper is priceless and even historical. It provides a role model for an active and efficient response of the labor movement against the erosion of workers rights. Crane operators and subcontracting workers deserve solidarity. They are our common hope, let’s express it together!

IWW (Invisible Workers of the World)

Socialni center Rog

(You can sign your statement of solidarity bellow. Do not forget to confirm your signature on the e-mail that you will provide.)

Personal identifiers
Hyperlink:

262 Signatures

Date Name
4 August 2011 Eva Brajkovič
4 August 2011 Tatjana Capuder
4 August 2011 andrej
4 August 2011 bojan špik
4 August 2011 Tjaša Pureber
4 August 2011 Andreja Rafaelič
4 August 2011 Darja Budja
4 August 2011 Sara Pistotnik
4 August 2011 Alen Toplišek
4 August 2011 MARTINA OSTANEK
4 August 2011 Patricia Gec
4 August 2011 Rastko Pečar
4 August 2011 Barbara Drole
4 August 2011 Nika Nikolič
4 August 2011 Bartolo Lampret
4 August 2011 Nina Cvar
4 August 2011 nikita
4 August 2011 Špela Breceljnik
4 August 2011 Boštjan Ulaga
4 August 2011 Ana Čigon
4 August 2011 Matej Jemec
4 August 2011 Blaž S
4 August 2011 Neva Faninger
4 August 2011 Gregor Kuhar
4 August 2011 Matej Bombač
4 August 2011 Iztok Koren
4 August 2011 Igor Nekrep
4 August 2011 Janez Plaznik
4 August 2011 Erna Mitrić
4 August 2011 Martin Krauser
4 August 2011 Ana Frank
4 August 2011 Teja Viler
4 August 2011 ŠD CrossFit Plamen site web
4 August 2011 Katarina Višnar site web
4 August 2011 Anja Pirec Sansoni
4 August 2011 Muanis Sinanović
4 August 2011 Tomaž
4 August 2011 BARBARA RAKUN
4 August 2011 Nataša Grom
4 August 2011 [A] Infoshop site web
4 August 2011 Peter Korošec
4 August 2011 Bojan Kuljanac
4 August 2011 Brigita Gračner
4 August 2011 Zdravko Pravdič
4 August 2011 Mojca
4 August 2011 Andrej Pavlišič
4 August 2011 Uroš Škrjanc
4 August 2011 Asta Vrečko
4 August 2011 Lev Kreft
4 August 2011 Valter Cvijić
4 August 2011 Ana Lukežič
4 August 2011 Samuel Friškič site web
4 August 2011 rokkson
4 August 2011 Miha Deniša
4 August 2011 Maple Razsa site web
4 August 2011 Goran Bečirevič
4 August 2011 Aljoša Škrabelj
4 August 2011 Zala Primc
4 August 2011 Maja
4 August 2011 Primoz Krasovec
4 August 2011 Matija Juvan
4 August 2011 medea
4 August 2011 Tanja Cergol
4 August 2011 Lidija Radojević
4 August 2011 Alan Kucar
4 August 2011 Barbara Cerkvenik
4 August 2011 Irina Vincic
4 August 2011 Miha Zadnikar
4 August 2011 Maja Pan
4 August 2011 Nikolaja Škrjanec
4 August 2011 Maruša Bertoncelj
4 August 2011 Karmen
4 August 2011 Matej Zonta
4 August 2011 Lana Zdravković
4 August 2011 Maja Breznik
4 August 2011 Federacija za anarhistično organiziranje site web
4 August 2011 Sara Pan
4 August 2011 Aleš Hartner
4 August 2011 Untitled site web
4 August 2011 Vito Flaker
4 August 2011 Ziga Podgornik-Jakil
4 August 2011 MARINA
4 August 2011 Sabina Čobec
4 August 2011 Nenad Jelesijević
4 August 2011 Monika Bohinec
4 August 2011 Urban Šefman
4 August 2011 Pika Kofol
4 August 2011 Goran Miljanović
4 August 2011 Tamara Avguštin
4 August 2011 Stranka Humana Slovenija site web
4 August 2011 Leila Šeper
4 August 2011 Tadej
4 August 2011 Romana Kavčič
4 August 2011 Petra Čičić
4 August 2011 irena
4 August 2011 ana plejić
4 August 2011 Gal Kirn
4 August 2011 Peter Fabjančič
4 August 2011 Lili Zupančič
4 August 2011 Nika Autor
4 August 2011 Maruša Zalokar
4 August 2011 Taisija Cesar
4 August 2011 Kristy
4 August 2011 Tanja Lesjak
4 August 2011 Amadea
4 August 2011 Danijela Tamše
4 August 2011 Darij Zadnikar
4 August 2011 Andrej Kurnik
4 August 2011 Luka Hrovat
4 August 2011 Sonja Z.
4 August 2011 Lina
4 August 2011 Matjaž Oven

0 | 150

Discussion

1 Message

  1. PETICIJA: Sedmi dan odločnega delavskega boja v Luki Koper pozivamo organizacije in posameznike ter posameznice iz civilne družbe k odločni solidarnosti

    Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti in delavci IPS, ki so organizirani v Sindikat izvajalcev pristaniških storitev, so pozno ponoči po doseženem dogovoru z Upravo Luke Koper in podizvajalci prekinili stavko. Hvala vsem za podporo!

    by blanco | 6 August 2011, 10:36