IWW - Nevidni delavci sveta

Prijava Republiškemu inšpektoratu za delo

Sindikat izvajalcev pristaniške dejavnosti

Vojkovo nabrežje

6000 Koper

REPUBLIŠKI INŠPEKTORAT ZA DELO

Parmova ulica 33

1000 LJUBLJANA

Spoštovani,

Naš sindikat, ki je bil ustanovljen združuje delavce, zaposlene pri pogodbenih izvajalcih pristaniških storitev v Luki Koper d.d. Sindikat šteje približno 250 članov.

Delo v Luki Koper je organizirano tako, da delo pretovora razen vodstvenih delavcev in žerjavistov izvajajo delavci, zaposleni pri “podpogodbenikih”, kot se nazivajo v Luki. Teh podpogodbenikov je približno 40, organizirani so kot samostojni podjetniki ali družbe z omejeno odgovornostjo. Skupno zaposlujejo približno 550 delavcev, ki opravljajo dela na pretovoru.

Naš sindikat je nastal kot nuja zaradi nečloveških in nemogočih delovnih pogojev, katerim smo delavci podpogodbenikov že več let izpostavljeni. Naj na kratko povzamemo le najpogostejše in najhujše kršitve zakonodaje. Delavci nimamo urejenega delovnega časa, tako da moramo biti na razpolago delodajalcu 24 ur, 7 dni v tednu, cel mesec. Delavci nimamo urnika, saj moramo biti pripravljeni na poziv, na katerega se moramo odzvati najkasneje v roku 1 ure. Ko pridemo na delo, ne vemo, kdaj bomo z delom zaključili. Zelo pogosto se dogaja, da delavci opravljamo več izmen zaporedoma, tudi 4 izmene, to je 32 kontinuiranih ur. Dogaja se tudi, da trajanje dela dosega tudi 10 izmen, kar pomeni, da delavci po 3 - 4 dni kontinuirano opravljajo delo. Ob tem naj povemo, da se evidenca delovnega časa beleži, tako s karticami ob vhodu in izhodu iz luke, delavci luke pa vodijo natančno evidenco opravljanja dela posameznega delavca na posameznih deloviščih. Skupno število ur, ki jih opravimo delavci mesečno, znaša približno 250, odvisno je pač od delovnih potreb, pogosto dosegamo tudi 300 ur, dogaja se, da delavec opravi mesečo tudi 350 ur.

Na enak način, kot je “urejen delovni čas”, je urejeno tudi plačilo za opravljeno delo. Pogodbe o zaposlitvi, ki so večinoma izpisane na tipskih obrazcih niso popolne, saj poleg osnovne plače ne vsebujejo določb o plačilu dodatkov... To pomeni, da se delo preko polnega delovnega časa plača enako kot redno delo, to je od 2,5 do 4,00 eur na uro. Delodajalci nam ne izplačujejo stroškov prevoza na delo in z dela, iz naslova stroškov prehrane pa prejemamo blokce za prehrano v luški menzi, katerih vrednost znaša 3-4 eur. Delodajalec nam plačo obračuna tako, da na plačilni listi kot plačo prikaže minimalno plačo za delo v rednodelovnem času, plačilo za nadurno delo pa nam prikaže kot stroške za privoz na delo (tudi če delavec živi 200m od delovnega mesta), plačilo dodatka za ločeno življenje, plačilo stroškov prehrane (v maximalnem znesku).

Menimo, da je sicer opravljanje dela v Luki Koper preko podpogodbenikov v nasprotju z zakonom. Delovni proces poteka izključno pod vodstvom in nadzorom delavcev Luke Koper. Delodajalec nam ne odredi časa prihoda na delo ter delovišče, v nadaljevanju dela pa z njim nimamo več kontaktov, tudi če pride do spremembe delovišča.

Delavci smo ves čas izpostavljeni mobingu, tako s strani delodajalcev, kot tudi s strani delavcev luke. Kakršno koli ugovarjanje, tudi nezakonitim navodilom, ali izražanje nezadovoljstva plačamo s tem, da nas delodajalec za nekaj časa odstrani iz dela, nato pa bodisi nas vrne ali prisili k odpovedi. Vse te okoliščine vplivajo na to, da so delavci poslušni, posebej pa tisti, ki so za določen čas oziroma imajo začasno delovno dovoljenje. To delodajalci pridno izkoriščajo.

Zaradi zgoraj opisanih okoliščin ni bilo realno, da bi prišlo do ustanovitve sindikata, kar nam je uspelo šele v letošnjem letu. O naših problemih je bilo vodstvo luke vseskozi seznanjeno, saj je Sindikat žerjavistov pomorske dejavnosti s temi problemi stalno seznanjal tako vodstvo, kršitve pa je prijavil tudi inšpektorju za delo v Kopru. Odziva od slednjih ni bilo, oziroma pri svojih pregledih ni ugotovil nepravilnosti. Vodstvo Luke Koper se na številne pozive (tudi stavkovne zahteve) sindikata žerjavistov, ki opozarja na bistveno povečanje delovnih nezgod, nojevsko odziva z besedami, da so pri tem nemočni, saj smo zaposleni pri drugih delodajalcih.

Kot ste bili iz medijev verjetno seznanjeni, je pretežna večina delavcev zaposlena pri podpogodbenikih, ob začetku stavke žerjavistov 29. 7. 2011 spontano prekinila delo ter se zbrala pred upravnim poslopjem, kjer neprekinjeno vzrajajo že peti dan. Delavci namreč ne trpijo več ignorance državnega podjetja Luka Koper, niti inšpekcijskih in drugih služb, zato jim je prekipelo. O tem smo obvestili tudi inšpekcijo za delo v Kopru.

Na vas se obračamo zato, ker tudi sedaj ne pričakujemo, da bi se kdo v Kopru odzval na naše pritožbe. Pričakujemo, da državni organi ne bodo dopustili tako hudih kršitev osnovnih človekovih pravic v državi EU, kakršnim niso bili izpostavljeni delavci niti v 19. stoletju.

Koper, 2. 8. 2011